Algemene voorwaarden

Inhoudsopgave:

Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 – Toepasselijkheid
Artikel 4 – Totstandkoming Overeenkomst
Artikel 5 – Prijzen en Betaling
Artikel 6 – Levering en leveringstermijnen
Artikel 7 – Aansprakelijkheid
Artikel 8 – Reclameren en herroepingsrecht
Artikel 9 – Overmacht
Artikel 10 – Verwerking persoonsgegevens
Artikel 11 – Toepasselijk recht, klachten en geschillen
Artikel 12 – Overige bepalingen

Artikel 1 – Definities

1.1 Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden, zoals gepubliceerd op puurbetuws.nl.
1.2  Bestelprocedure: de procedure, die Klant telefonisch, aan huis, op kantoor of via de website doorloopt, om een Product te bestellen.
1.3  Klant: de wederpartij van Puur Betuws met wie Puur Betuws een Overeenkomst aangaat.
1.4  Overeenkomst: overeenkomst, waar de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel van uitmaken, inzake de koop en levering van Product(en).
1.5  Partijen: Puur Betuws en Klant gezamenlijk.
1.6  Leverancier: de leverancier van Puur Betuws, die de Producten produceert en verantwoordelijk is voor de Producten totdat Puur Betuws ze bij Leverancier ophaalt of dat  de Producten bij Puur Betuws worden afgeleverd. 
1.6  Puur Betuws: de partij die zich bedient van Algemene Voorwaarden, tevens wederpartij van Klant.
1.7  Website: de website van Puur Betuws, te vinden onder de URL https://puurbetuws.nl.
1.8  Product: roerend goed van Leverancier, dat Puur Betuws op haar Website of op andere wijze aanbiedt en dat door Klant kan worden besteld. Er zijn drie soorten Producten:
Houdbare producten: droge kruidenierswaren en andere producten die niet onder het begrip diepvries- of dag- en koelverse producten vallen en non- foodproducten;
– Dag- en koelverse producten: producten met een houdbaarheid van enkele dagen, zoals aardappelen, groente en fruit (AGF), brood, bake-off producten, eieren, uitschep- en uitsnijdproducten en producten die gekoeld moeten worden bewaard teneinde microbiologisch bederf, de uitgroei van pathogene bacteriën en/of kwaliteitsverlies tegen te gaan;
Diepvriesproducten: diepvriesproducten zijn houdbare producten die niet onder een van de begrippen droge kruidenierswaren dan wel dag- en koelverse producten vallen maar wel onder de temperatuureisen zoals vastgelegd in de HACCP-regelgeving dienen te worden opgeslagen en vervoerd;
1.9   Dienst: een dienst die Puur Betuws levert aan Klant. Denk bijvoorbeeld aan het vervoer en het leveren van producten, of het organiseren van een bijeenkomst, catering, cursus of event. 

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van De coöperatieve streekmotor Puur Betuws U.A., gevestigd aan de Poppenbouwing 18, 4191 NZ Geldermalsen , e-mail info@puurbetuws.nl, ingeschreven bij de KvK onder nummer 78566193 en hierna te noemen Puur Betuws. Btw: NL861452574B01

Artikel 3 – Toepasselijkheid

3.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten, eventuele (e-mail)nieuwsbrieven, de Website, de Bestelprocedure alsmede contacten en/of (rechts)handelingen tussen Partijen, ook wanneer deze (rechts)handelingen niet mochten leiden tot een Overeenkomst.
3.2.  De toepasselijkheid van enige andere Algemene Voorwaarden wordt van de hand gewezen. 

Artikel 4 – Totstandkoming Overeenkomst

4.1  De op de Website aangeboden Producten met bijbehorende prijzen gelden als een vrijblijvend aanbod, dat door Klant kan worden aanvaard hetzij rechtstreeks aan Puur Betuws, hetzij door de gehele Bestelprocedure te doorlopen en te voltooien. De Overeenkomst kan zowel mondeling, schriftelijk als elektronisch worden gesloten. Puur Betuws bevestigt de totstandkoming van de Overeenkomst schriftelijk of elektronisch aan de Klant.
4.2   Puur Betuws garandeert niet dat het aanbod als hiervoor bedoeld zonder fouten en/of omissies is. Druk- en zetfouten zijn dan ook uitdrukkelijk voorbehouden en kunnen een grond zijn om de Overeenkomst te ontbinden. Indien Puur Betuws hiertoe besluit zal zij dit direct aan Klant laten weten.
4.3   Indien om welke reden dan ook, daar onder begrepen de situatie als in laatste zin van voorgaande lid bedoeld, de Overeenkomst niet tot stand is gekomen, of is ontbonden, draagt Puur Betuws er zorg voor dat –als er vooruitbetaald is door de Klant- de betaalde bedragen, zo snel als dat voor Puur Betuws mogelijk is, worden terugbetaald aan Klant. Deze terugbetaling is in ieder geval binnen 14 (veertien) dagen.
4.4   Puur Betuws is gerechtigd zonder opgaaf van redenen een verzoek tot het aangaan van een Overeenkomst te weigeren, dan wel aanvullende voorwaarden aan het sluiten van de Overeenkomst te verbinden. Puur Betuws behoudt zich het recht voor om de Overeenkomst op te zeggen indien de afnemer zich niet houdt aan de bepalingen van deze voorwaarden.
4.5    Puur Betuws bepaalt zelf in welke postcodegebieden ze haar producten levert. Het kan voorkomen dat een Overeenkomst wordt afgewezen doordat Puur Betuws niet in een bepaald postcodegebied levert.

Artikel 5 – Prijzen en Betaling

5.1       Prijzen zoals genoemd op de Website zijn in Euro’s en inclusief BTW, alsmede inclusief andere van overheidswege opgelegde heffingen. De prijzen zijn exclusief verzend- en afleverkosten, tenzij anders weergegeven.
5.2       Puur Betuws is gerechtigd te allen tijde de prijzen aan te passen.
5.3       Bij leveringen van dagverse, gekoelde en diepvriesproducten is een afwijking toegestaan van 5% op het bestelde gewicht zonder dat dit tot prijswijzigingen leidt.
5.4       Door Klant kunnen de verschuldigde bedragen op onderstaande wijzen worden voldaan:
a. door middel van overschrijving via iDEAL via onze website;
b. door middel van automatische incasso, mits Puur Betuws hiervoor akkoord geeft en de klant hiervoor akkoord heeft gegeven door middel van een incassomachtiging..
5.5       Als tijdige en volledige betaling uitblijft, is de Klant, zonder dat voorafgaande ingebrekestelling vereist is, een cumulatieve rente verschuldigd van 1,25% per maand, of de wettelijke rente indien deze hoger is, over de Opdrachtsom, vanaf de vervaldatum tot aan de dag der volledige voldoening.  
5.6       Als tijdige en volledige betaling uitblijft, is de Klant naast de rente genoemd in artikel 5.5 verplicht alle daadwerkelijk gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van rechtsbijstand, naast de proceskosten, te vergoeden. Deze kosten worden vastgesteld op 15% van de Opdrachtsom met een minimum van € 1.000,00. 

Artikel 6 – Levering en leveringstermijnen

6.1       De leveringstermijnen zoals vermeld op de Website en in bevestigingsmails zijn indicatief.
6.2       Puur Betuws zal zich tot een uiterste inspannen deze indicatief afgegeven leveringstermijnen te behalen.
6.3       Indien en voorzover Puur Betuws niet binnen 30 (dertig) dagen de bestelde Producten aan Klant kan leveren heeft de Klant het recht, nadat Puur Betuws heeft laten weten de Overeenkomst niet binnen de hiervoor gestelde termijn te kunnen uitvoeren, om de Overeenkomst te annuleren. Artikel 4.3 is dan van toepassing.
6.4       Leveringen vinden plaats op het door de Klant tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.
6.5       In het geval de Klant niet aanwezig is op het afgesproken moment van de levering, wordt getracht de bestelling bij één van de buren te leveren. In het geval er geen mogelijkheid is om bij de buren te leveren, wordt de bestelling door de vervoerder retour genomen. Waar mogelijk wordt in overleg tussen Puur Betuws en de Klant een nieuwe levertijd overeengekomen. De kosten voor deze nalevering zijn eenmalig voor rekening van Puur Betuws en zijn daarna voor de Klant tenzij Puur Betuws zeer nalatig heeft gehandeld.

Artikel 7 – Aansprakelijkheid

7.1       Puur Betuws is aansprakelijk voor schade aan of verlies van de hem toevertrouwde Producten vanaf de inontvangstneming daarvan tot aan de aflevering tenzij er sprake is van overmacht als bedoeld in artikel 9, en met inachtneming van de navolgende beperkingen en limieten, tenzij partijen anders zijn overeengekomen. 
7.2.      Puur Betuws is slechts aansprakelijk voor schade aan of verlies van Producten en derhalve niet voor immateriële schade, gederfde winst, gevolgschade, hoe ook ontstaan, daaronder tevens begrepen schade door vertraging en schade veroorzaakt door adviezen van Puur Betuws.
7.3.      Puur Betuws is niet aansprakelijk voor schade aan zaken, voor zover die schade het gevolg is van de bijzondere risico’s verbonden aan opslag, in opdracht van de Klant, in de open lucht 
7.4.      Puur Betuws is, behoudens opzet of grove schuld van henzelf, in geen geval verdergaand aansprakelijk voor de tijdens transport en opslag ontstane schade of verlies van product voor ten hoogste de waarde van het product zoals in de overeenkomst vermeld. 

Artikel 8 – Reclameren en herroepingsrecht

8.1       Als en voor zover naar mening van de Klant de eigenschappen van het Product niet voldoen aan de Overeenkomst treedt de Klant in overleg met Puur Betuws. Als de geleverde producten dagverse, gekoelde of bevroren producten betreffen, worden de spullen pas na overleg met Puur Betuws door de Klant teruggestuurd naar Puur Betuws. Reclamatie is alleen mogelijk als: 
a. Klant na ontvangst de Producten binnen 12 uur heeft geïnspecteerd en eventuele gebreken aan Puur Betuws ook binnen die periode per email heeft laten blijken.
b. Klant hierbij minimaal naam, klantnummer, afleveradres en een beschrijving van het gebrek vermeldt;
c. Klant geen van de Producten waarop Klant reclameert heeft genuttigd of verwerkt.
8.2       Als na onderzoek van Puur Betuws blijkt dat de eigenschappen van het Product wel voldoen aan de Overeenkomst zal Puur Betuws met Klant in overleg treden.
8.3       Als na onderzoek van Puur Betuws blijkt dat de eigenschappen van het Product niet voldoen aan de Overeenkomst heeft de Klant recht op een vervangend Product, mits nog leverbaar. 
8.4       Waar in het voorgaande lid wordt gesproken over de waarde van het Product, wordt bedoeld de in de Overeenkomst overeengekomen prijs.
8.5       Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen, zonder opgave van redenen de Overeenkomst te herroepen als het om houdbare producten gaat. Voor het herroepen van de overeenkomst kan gebruik gemaakt worden van het modelformulier dat te vinden is in Bijlage I van de Algemene Voorwaarden.
8.6       Bij herroeping van het product zal de terugbetaling binnen 14 dagen plaatsvinden.

Artikel 9 – Overmacht 

9.1       Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden, naast hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie wordt begrepen, verstaan: alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Puur Betuws geen invloed kan uitoefenen, en waardoor Puur Betuws niet in staat is zijn verplichtingen na te komen, overmacht aan de zijde van Leveranciers en/of stakingen daaronder begrepen.
9.2       In het geval van overmacht, wordt de uitvoering van de Overeenkomst opgeschort zolang de overmacht toestand het onmogelijk maakt de Overeenkomst uit te voeren. Bij blijvende overmacht is Puur Betuws gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden zonder dat Puur Betuws gehouden is aan de Klant enige schade te vergoeden.
9.3       Als de overmacht toestand langer dan een week duurt voor de levering van houdbare producten, en langer dan 48 uur voor levering van dag- en koelverse producten, dan heeft de Klant het recht de leveranties die gedurende de overmacht periode plaats hadden moeten vinden kosteloos te annuleren, echter zonder dat zijnerzijds aanspraak kan worden gemaakt op het vergoeden van eventueel geleden schade.

Artikel 10 – Verwerking persoonsgegevens

10.1     Als er persoonsgegevens verwerkt worden van Klant geldt deze verwerking slechts om:
a. de Overeenkomst te kunnen uitvoeren;
b. de Klant te informeren over de leveringen;
c. behoudens de beperking van het navolgende lid, de Klant op de hoogte te stellen omtrent (nieuwe) producten en diensten van Puur Betuws.
d. statistische analyses, marktonderzoek als analyses per klant uit te kunnen voeren .
10.2     Voor het sturen van commerciële uitingen via elektronische weg naar Klanten (zoals bijvoorbeeld, doch niet uitsluitend e-mailnieuwsbrieven en Sms-berichten) als in voorgaande lid onder c bedoeld, wordt aan de Klant door middel van deze algemene voorwaarden toestemming gevraagd tijdens de Bestelprocedure van Puur Betuws, en alleen als deze toestemming door de Klant is verleend zal Puur Betuws deze uitingen sturen.
10.3     Puur Betuws verstrekt gegevens van Klanten niet aan derden met uitzondering van het geval waarin dit noodzakelijk is voor de uitvoering van haar dienstverlening, zoals de betrokken Leveranciers. In zulke gevallen is toestemming voor het gebruik van die gegevens beperkt tot het omschreven doel.
10.4     De Klant is te allen tijde gerechtigd kosteloos inzage te verkrijgen in haar persoonsgegevens en deze gegevens desgewenst door Puur Betuws aan te laten passen bij onjuistheden. Ook kan de afnemer te allen tijde bezwaar aantekenen tegen het ontvangen van Puur Betuws van informatie via e-mail, telefoon, post en/of SMS.

Artikel 11 – Toepasselijk recht, klachten en geschillen

11.1     Op de Overeenkomst en nadere, daaruit voortvloeiende overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
11.2     Indien en voorzover er sprake is van een klacht neemt Klant contact op met Puur Betuws. Dit kan schriftelijk en per email op info@puurbetuws.nl. De contactgegevens welke daarvoor kunnen worden gebruikt staan bovenaan deze Algemene Voorwaarden vermeld. Puur Betuws zal uiterlijk binnen 30 (dertig) dagen reageren op een klacht als hiervoor bedoeld.

Artikel 12 – Overige bepalingen

12.1     Puur Betuws is te allen tijde bevoegd deze Algemene Voorwaarden aan te passen. Lopende Overeenkomsten zullen na wijziging van de Algemene Voorwaarden onder de nieuwe voorwaarden worden nagekomen.
12.2      In geval juridisch komt vast te staan dat enige bepaling van deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk onverbindend wordt geacht, tast dit voor het overige deze voorwaarden niet aan.
12.3     Als en voorzover er voor de Bestelprocedure door Puur Betuws inloggegevens zijn verstrekt, draagt Klant zelf zorg voor deze gegevens. Deze gegevens zijn strikt persoonlijk en mogen niet worden overgedragen. De Klant is zelf verantwoordelijk voor de gevolgen van het onzorgvuldig omgaan met deze gegevens.

Bijlage I: Modelformulier voor herroeping

Bijlage II: Algemene voorwaarden voor professionele inkopers (PDF)